Tento kurz je zaměřen na pochopení možností, které e-learning nabízí pro zlepšení domácí přípravy žáků a pro vzdělávání žáků, kteří vyžadují individuální přístup ke vzdělávání - žáků nadaných a žáků s handicapem.

Google dnes nabízí mnohem víc než jen internetový vyhledávač a právě na tyto další nástroje, které jsou kvalitní alternativou k běžně používaným placeným aplikacím, se tento kurz zaměřuje. Díky snadné dostupnosti Google služeb a jejich nulové „ceně" jsou velmi vhodné i pro využití ve výuce na základních i středních školách. 

Kurz se věnuje

 1. zopakování použití vyhledávače a využití jeho méně známých funkcí, jako je vyhledávání obrázků podle zadaného obrazového vzoru nebo použití databáze vědeckých prací nebo elektronické knihovny;
 2. informacím o nástrojích pro týmovou spolupráci (email, kalendář, úkoly, chat);
 3. Google Docs: textové dokumenty, prezentace, tabulky, formulář nebo kresba a jejich sdílení.

Cílem kurzu je seznámit účastníky s optimálními postupy při používání pokročilejších nástrojů správy LMS Moodle a naučit je samostatně pracovat v roli administrátora. Těžiště kurzu je v samostatné projektové práci s kolaborativními prvky. Průběžné hodnocení a vzájemná pomoc má sloužit k vytvoření administrátorské komunity COP, která by měla přetrvávat i po skončení kurzu.

Cílem kurzu je seznámit účastníky s optimálními postupy při správě LMS Moodle a naučit je samostatně pracovat v roli administrátora. Nejdůležitějším posláním správce virtuálního výukového prostředí je zajistit bezpečnost provozu, vyladit prostředí tak, aby všem uživatelům vyhovovalo, udržovat prostředí v aktuální verzi, vědět, kam se obrátit o pomoc při nastalých problémech, poskytovat uživatelů podporu, pomáhat jim i při metodických postupech. Tento kurz se zaměřuje na to, aby se jeho absolventi stali plnohodnotnými správci LMS Moodle.

Co je e-learning? Jaké jsou jeho didaktické principy? Jak efektivně využívat e-learning v distančním vzdělávání? Jak rozvíjet s pomocí e-learningu individualizovaný přístup k žákům a studentům? Jak připravovat vhodné materiály pro on-line vzdělávání? Na tyto a mnohé další otázky budeme hledat odpověď v tomto kurzu.

Cílem kurzu je motivovat účastníky k funkčnímu využívání mobilních technologií, seznámit je s jejich možnostmi, předvést výhody i úskalí.

Kurz přibližuje práci se základními moduly studijních činností v LMS Moodle. Získané znalosti si účastníci prakticky procvičí při vytváření vlastních modulů v cvičném kurzu, zároveň budou prezentovány funkční příklady online aktivit již používaných v praxi.

Účastníci kurzu se naučí pracovat s nástroji pro přípravu a prezentaci online studijních materiálů v systému Moodle a seznámí se s příklady jejich efektivního zapojení do výuky.

V kurzu se seznámíte s technikami přípravy studijních textů a podkladů pro studijní aktivity, slovníkem/glosářem, databází, wiki, prací se studenty v režimu skupin.

Cílem kurzu je seznámit účastníky s pokročilejšími možnostmi testování a hodnocení v LMS Moodle. Zaměříme na pedagogické testování z obecnějšího pohledu, na práci s modulem Test, Přednáška, Workshop a možnosti hodnocení v LMS Moodle.

Cílem kurzu je seznámit účastníky s metodou CLIL, konkrétně s postupy, nástroji a studijními materiály pro CLIL v angličtině. 

Cílem kurzu je uvést účastníky do problematiky učení online v Moodle a Mahara. Těžištěm kurzu je získat praktické dovednosti s ovládáním těchto programů a umět je metodicky vhodně využit ve výuce. Na základě pedagogické a didaktické teorie budou účastníci prakticky seznámeni s jednotlivými fázemi výuky a reálně si vyzkouší práci v obou systémech.

Kurz se zaměřuje na software pro práci s multimédii. Věnuje se vysvětlení základních pojmů z oblasti multimédií, teorii barev a barevných modelů a vysvětluje, jak je tvořen digitální obraz. 

Účastníci se

 • dozvědí, jaké jsou rozdíly mezi rastrovou a vektorovou grafikou, 
 • naučí se základům práce s bitmapovou grafikou v její nejčastější formě (fotografii), 
 • seznámí se s grafickým editorem Gimp, včetně jeho instalace, 
 • osvojí si základy práce s vektorovým editorem, který je součástí kancelářského balíku OpenOffice (vektorový editor Draw), 
 • naučí se pracovat s vektorovým editorem (Inkscape),
 • zvládnou základy úprav videa v programu Windows Live Movie Maker.

Kurz se zabývá volně dostupnými tabulkovými kalkulátory a nástroji pro zpracování textu. Jde o volně šiřitelné ekvivalenty komerčníhokancelářského balíkuMicrosoft Office, jako je například Excel a Word.

Po absolvování kurzu budete znát zásady vhodného didaktického využití e-learningu ve výuce, umět využívat počítač jako učební pomůcku pro výuku anglického jazyka, seznámíte se se základními typy programů pro podporu výuky anglického jazyka.

Účastníci kurzu Informační a komunikační technologie v předmětu český jazyk 

 • se seznámí s požadavky na kvalitní výukové programy a na jejich funkční zařazení do vyučovacích hodin;
 • si osvojí dovednost vést žáky k funkčnímu využívání internetu;
 • se seznámí s různými typy informačních zdrojů pro výuku českého jazyka a literatury na internetu;
 • získají náměty pro využití ICT ve všech třech složkách předmětu český jazyk;
 • získají náměty pro využití interaktivní tabule Smart Board;
 • si osvojí možnosti využití Českého národního korpusu;
 • získají zkušenosti pro případné aplikování on-line podpory vlastní výuky českého jazyka.

Kurz se zabývá využitím informačních a komunikačních technologií v matematice a její výuce. Věnovat se budeme zejména dvěma velkým skupinám počítačových programů, které jsou přímo určeny k využití v matematice: programům dynamické geometrie a systémům počítačové algebry.

Kurz se věnuje efektivní práci s Interaktivní tabulí ActivBoard, jejím prostředím ActivInspire a seznamuje účastníky s příklady prezentací vhodných k využití interaktivních tabulí. 

Po absolvování kurzu budou účastníci schopni 

 •  využívat interaktivní tabuli ActivBoard ve výuce svých předmětů; 
 • vytvořit prezentaci v prostředí ActivInspire; 
 • vysvětlit výhody a nevýhody, proč zvolit právě tabuli ActivBoard.

Tento e-learningový kurz se neomezujeme jen na nácvik technických dovedností při práci s aplikací SMART Notebook či přímo s tabulí SMART Board, ale zaměřuje pozornost účastníků především k didakticky funkčnímu využívání jejich jednotlivých funkcionalit.

Cílem kurzu je připravit účastníky k využívání wiki prostředí a některých konkrétních instancí, zejména Wikipedie, ve výuce na ZŠ i SŠ. Těžištěm kurzu jsou prakticky orientované návody k různých formám nasazení těchto nástrojů, které mohou sloužit různým výchovným a vzdělávacím cílům. Úvodní část obsahuje praktické ovládání wiki prostředí, pravidla používání Wikipedie (obecná i speciálně určená vyučujícím), přehled různých SW platforem a hlavních wiki projektů, a také jejich právní a sociální aspekty.